Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Top Ad

{fbt_classic_header}

Header Ad

Актуално:

latest

Общи условия

 за ползване на интернет сайтовете на TBC Entertainment Group 


TBC Entertainment Group има правото да поставя и публикува на сайтовете рекламни банери, 
препратки и други рекламни форми за стоки и услуги на трети лица. TBC Entertainment Group не носи отговорност за 
съдържанието, верността и законосъобразността на рекламни банери, препратки и други 
рекламни форми, както и на стоките или услугите, които те рекламират и на тяхното 
съдържание. TBC Entertainment Group не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на 
услуги, рекламирани по реда на този член и поставени на вниманието на потребителя чрез 
публикуване на някой от сайтовете. Доколкото действията на тези трети лица не са под 
контрола на TBC Entertainment Group, TBC Entertainment Group не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите 
лица или за правоотношения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и 
не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения. 
Всички интернет сайтове на TBC Entertainment Group представляват защитени обекти на авторско 
право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права. 
Интернет сайтовете на TBC Entertainment Group съдържат информация, материали, функции и др. 
съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското 
право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост. 
На сайтовете могат да бъдат представени от TBC Entertainment Group или с негово съгласие наименования на 
юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования 
на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права. 
Използването на сайтовете на TBC Entertainment Group или на обект по предходните алинеи в нарушение 
на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между 
потребителите и TBC Entertainment Group, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са 
предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени 
от закона права и законни интереси на TBC Entertainment Group и/или на трети лица. За всяко нарушение по този 
член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност - гражданска, 
административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен 
орган обезщетения на засегнатите лица. 

TBC Entertainment Group не носи отговорност за съдържанието на материалите и коментарите, 
публикувани от потребители на сайтовете на TBC Entertainment Group. 
TBC Entertainment Group няма задължение да контролира начина, по който потребителите използват 
сайтовете, включително да контролира, проверява и проследява материалите, които 
потребителите публикуват на сайтовете. 
TBC Entertainment Group няма задължения и не носи отговорност спрямо отношенията (търговски, 
облигационни и всякакви други) на потребител с трети лица, когато тези отношения са 
установени и/или поддържани чрез ползване на сайтовете.  
Във връзка с предоставените от потребителя права за използване на 
материалите, с приемането на настоящите Общи условия потребителят поема отговорността и ще 
освобождава TBC Entertainment Group от всякакви претенции, направени по съдебен или извънсъдебен ред, от 
трети лица, също от автори и носители на сродни права върху материали, публикувани от 
потребителя на някой от сайтовете, и при евентуално предявяване на претенции пряко към 
TBC Entertainment Group, потребителят ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка. 
Потребителят, с оглед на отговорността, която носи за съдържанието на 
публикуваните от него материали и коментари на някой от сайтовете на TBC Entertainment Group, поема за своя 
сметка всички разходи, които възникнат: 
1. от подаден иск срещу TBC Entertainment Group във връзка с нарушаване разпоредбите на действащото 
законодателство в коментарите и/или материалите, включително тези по водене на делото и 
евентуално заплащане на обезщетение на засегнатото лице, когато се докаже по надлежен 
ред, че претенцията е основателна; 
2. от административно-наказателни санкции, наложени от компетентния орган за 
нарушения на приложимото законодателство в материалите или коментарите, включително 
тези по водене на делото и евентуално заплащане на имуществената санкция. 
TBC Entertainment Group не носи отговорност, ако поради технически или други причини 
материалът не е достигнал до него или не може да бъде публикуван или някоя услуга е 
недостъпна за Потребител/ите. 
TBC Entertainment Group не носи отговорност за: 
1. непредоставяне на възможност за достъп до интернет сайтовете на TBC Entertainment Group или 
нарушено функциониране на сайтовете, включително в разултат на тестове от страна на TBC Entertainment Group с 
цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към 
подобряване или оптимизиране на сайтовете; 
2. функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и нейната 
свързаност с устройствата на потребителите, посредством които се осъществява ползването на 
сайтовете; 
3. евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването 
на сайтовете на TBC Entertainment Group; 
4. съдържанието на интернет сайтове, към които пренасочват връзки, разположени на 
сайтовете на TBC Entertainment Group; 
5. данните, посочени от потребителя при регистрацията му с оглед ползване на 
сайтовете, включително за опазване на предоставените данни или посочване на неверни 
данни; 
6. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на TBC Entertainment Group. По смисъла на настоящите 
Общи условия „извън контрола на TBC Entertainment Group” е всяко действие или бездействие на потребител или 
трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и 
да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете да се ползват 
необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и 
оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето 
лице или на потребител във връзка с ползването на сайтовете, форсмажорно обстоятелство и 
други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на TBC Entertainment Group;