Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Top Ad

{fbt_classic_header}

Header Ad

Актуално:

latest

Общината ще тегли заем от 2 млн. лева

На сайта на Община Тетевен се появи покана за публично обсъждане на проекта на Предложение за решение за поемане на дългосрочен общински д...

На сайта на Община Тетевен се появи покана за публично обсъждане на проекта на Предложение за решение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Тетевен чрез договор за общински заем, предоставен от финансова институция/банка.

Ето целия текст на поканата:

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 80 - 84 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тетевен, отправяме настоящата покана към жителите на Община Тетевен, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 27.02.2020 г. от 16,00 ч. в салона на Общинска администрация – първи етаж, адрес гр.Тетевен, пл. Сава Младенов № 9 на публично обсъждане на проекта на Предложение за решение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Тетевен чрез договор за общински заем, предоставен от финансова институция/банкаУважаеми съграждани,С оглед осигуряване на възможност за рефинансиране на съществуващ дълг към Инвестбанк АД по договор № 30/25.07.2013г., за финансиране на капиталови разходи на община Тетевен и за погасяване на безлихвен заем, отпуснат от МФ,Кметът на Община Тетевен има намерение да внесе в Общински съвет-Тетевен Предложение за решение за поемане на дългосрочен общински дълг, поет чрез договор за общински заем, предоставен от финансова институция/банка, при следните основни параметри:
  1. 1.Максимален размер и валута на дълга –
до 1 975 965.00 /един милион деветстотин седемдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и пет/ лева;            1.2. Срок – 84 /осемдесет и четири/ месеца;            1.3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;            1.4. Условия за усвояване и погасяване:            1.4.1. Срок и начин на усвояване на кредита - усвояването на кредита ще се извършва изцяло или на части, след надлежно учредяване на обезпечение и представено писмено искане за усвояване, в срок до 1/един/ месец, считано от подписване на договора за кредит.            1.4.2. Срок за погасяване на кредита – крайният срок за издължаване на кредита е 84 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, съгласно погасителен план.            1.4.3. Начин на погасяване на кредита – лихвата е платима месечно, съобразно усвоената част от кредита. Издължаването на главницата се извършва на равни месечни вноски по главница, съгласно погасителен план.            1.4.4. Източници за погасяване на кредита – настоящи и бъдещи собствени приходи на община Тетевен, съгласно определеното в чл.45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия по чл. 52, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси;            1.5.1. Лихвен процент по редовен дълг – Годишна лихва, формирана от 3М EURIBOR плюс надбавка, не повече от 4,5%;            1.5.2. При просрочие на главницата – до 10 пункта над договорения лихвен процент по редовен дълг на годишна база за срока на просрочената сума, без капитализиране на просрочените лихви.            1.6. Други такси и разноски:     - такса за разглеждане и обработка на искане за кредит - не по-голяма от 0,5 %;     - годишна такса за управление на кредита - не по-голяма от 0,5 %;     - годишна такса ангажимент - не по-голяма от 0,5 %;     - такса за предсрочно погасяване на кредита не по-голяма от 0,5 % при рефинансиране на кредита от друга банка, и без такса при предсрочно погасяване със собствени средства на общината.            1.7. Начин на обезпечение на кредита: Залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на община Тетевен, съгласно определеното в чл.45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия по чл. 52, ал.1,т.1 от Закона за публичните финанси до размера на кредита и разноските по него и залог на сметката, по която постъпват описаните приходи;1.8. Други условия по кредита: Финансовата институция избрана да предостави кредита не може да поставя допълнителни условия по изпълнение на договора, свързани с преминаване на общината на обслужване в представляваната от тях банка, обслужване на служители на общината и пр.Материалите по проекта на предложението за решение за поемане на дългосрочен общински дълг са на разположение в Отдел „Бюджет и финансово-стопанска дейност”, лице за контакт: Ирена Тихолова – Главен счетоводителОчакваме Ви!Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВАКмет на Община Тетевен

Няма коментари